Strona główna

   Władze  

 Galeria

 Dokumenty

KontaktInformacje

 

W imieniu Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ "Solidarność" pragnę życzyć, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia upłynęły w atmosferze rodzinnego ciepła, pełnej radości, miłości, dodając sił do pracy dla dobra Ojczyzny i "Solidarności".

BN

Przewodniczący Krajowej Sekcji

Pracowników Pomocy Społecznej

Stanisław Jamka

 

Porządek obrad WZD

Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej

NSZZ „Solidarność” Kraków 27.XI.2012 g.11.00

Kraków Plac Szczepański 5, pok. 406

za okres 06.2010r. – 06.2012r.

 1. Otwarcie Zebrania

 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór Przewodniczącego obrad WZD
 4. Wybór protokolantów
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Sprawozdanie z działalności Rady i Prezydium za okres 06.10-06.12
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz udzielenie absolutorium
 11. Uzupełnienie składu Rady Sekcji / rezygnacja z sekretarza S. Franusiewicza członka prezydium /
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie zebrania

Dojście do siedziby Małopolskiej „Solidarności”, Plac Szczepański 5 z dworca PKP, PKS – 10 min Plantami .


Manifestacja w Częstochowie

Sekcja Krajowa Pracowników Pomocy Społecznej zwraca się do wszystkich członków NSZZ „Solidarność” o liczny udział w manifestacji

w Częstochowie w dniu 19.04.2012r.

W załączeniu przesyłam plan postoju autokarów oraz informację ze związkowym pozdrowieniem.

Przewodniczący Sekcji Krajowej

Pracowników Pomocy Społecznej

Stanisław Jamka

Załącznik 1.

Załącznik 2.


Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2012.

Życzę byśmy wszyscy zjednoczyli się u stóp Nowonarodzonego Pana i potrafili z miłością spełniać codziennie obowiązki.

Niech Gwiazda Betlejemska wskazuje nam drogę ku temu co najważniejsze.

Życzę wszystkim członkom związku szerokiego spojrzenia, które pozwala dostrzegać ukryte prawdy.

Radujmy się tym, że Pan przychodzi, że jest blisko w trudzie dnia codziennego, w naszych radościach i troskach.

Stanisław Jamka

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników

Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność”


Ważne !!!

Weszła w życie nowelizacja ustawy o Pomocy Społecznej, w której został
przedłużony okres dojścia do standardu dla DPS-ów do końca 2012 roku.
Dz.U. nr 81 poz. 440 z 2011 r. art.4.


Wesołych Świąt Wielkanocnych

 

Niech Święta Wielkanocne będą czasem spokoju i obfitych łask Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, a radość płynąca z przeżywania tych dni napełni nasze serca wiarą i miłością, jakże potrzebną naszej Ojczyźnie i bliskim.

Życzy wszystkim członkom Pomocy Społecznej

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy
Społecznej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" - Stanisław Jamka


Obrady w Przemyślu

 Prezydium Rady KSPPS pod przewodnictwem Stanisława Jamki wzięło udział w obradach Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia w dniach 9-10 lutego br. w Przemyślu, na którym omówiono aktualną sytuację w służbie zdrowia, pomocy społecznej, lecznictwie uzdrowiskowym i inspekcji sanitarnej. Przyjęte zostało stanowisko programowe, w którym wytyczone zostały kierunki działań na najbliższą kadencję. W dokumencie końcowym zawarto między innymi tezy programowe dotyczące pomocy społecznej i spraw pracowniczych. Dokument w załączeniu.

Podczas obrad przyjęto również apel na XVI Światowy Dzień Chorego.Treść apelu w załączeniu.

W załączeniu:

ŸDokument końcowy

Treść apelu.


Niech blask Wigilijnej Gwiazdy rozjaśni nasze myśli nadzieją, a serce
napełni miłością, która przyszła na świat w ubóstwie Betlejemskiej
Gwiazdy... Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
obfitości łask bożych życzy wszystkim członkom pomocy społecznej

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy
Społecznej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" - Stanisław Jamka


Spotkanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

W dniu 14.12.2010 r. odbyło się spotkanie prezydium Rady KSPPS w składzie: Stanisław Jamka, Mariola Surma , Jolanta Ziółkowska , Sławomir Franusiewicz –

z ministrem Jarosławem Dudą w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

w Warszawie.

Ustalono harmonogram cyklicznych spotkań.

Na spotkaniu poruszono następujące problemy:

- odpowiedniego naliczania dotacji wojewódzkiej do mieszkańców DPS-ów

- możliwość rewaloryzacji dodatku dla pracowników socjalnych

- właściwej interpretacji przepisów dotyczących dodatkowych urlopów dla pracowników socjalnych

- szczepień p/ żółtaczce dla pracowników DPS-ów finansowanych z budżetu Państwa

- ujednolicenia tabel wynagradzania pracowników samorządowych i pracowników jednostek

samorządowych

- zatrudniania pielęgniarek w DPS-ach

- zmiany ustawy o Pomocy Społecznej w nowej wersji – uzgodnienia i konsultacje z Sekcją Krajową

- standaryzacji w DPS-ach

W związku z powyższym prosimy o ewentualne uwagi i propozycje naszych członków na powyższe tematy dotyczące Pomocy Społecznej na adres mailowy polfranko@o2.pl


Zebranie Rady Sekcji w Krakowie.

W dniu 1.10.2010 odbyło się w Krakowie zebranie nowo powołanej Rady Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej w pełnym składzie.

Dyskutowano na temat bieżącej sytuacji w Pomocy Społecznej.

Przyjęto plan pracy Rady oraz kierunki działań i sposoby realizacji podejmowanych uchwał.

Poruszono  problem zatrudnienia pielęgniarek w strukturach Pomocy Społecznej związany z brakiem odpowiednich uregulowań prawnych.

Przedstawiono stanowisko KSPPS w sprawie udzielenia pomocy i wsparcia pracownikom DPS w Częstochowie, Kielcach i Chełmie występującym do gmin o przekazanie dodatkowych środków na płace – podjęto stosowne uchwały w powyższej sprawie.

Rada postanowiła podjąć działania mające na celu zlikwidowanie składki FEP

(Fundusz Emerytur Pomostowych) w Domach w których likwidacja czynnika szkodliwego nie jest możliwa.

Postanowiono również iż będą kontynuowane działania polegające na wyrównaniu tabel wynagrodzeń samorządów i jednostek samorządowych.

Będą również prowadzone działania mające na celu rewaloryzację dodatku dla pracowników socjalnych.


Rada Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej w imieniu wszystkich członków dziękuje byłemu Przewodniczącemu Waldemarowi Pawłowskiemu za wieloletnie zaangażowanie i wkład pracy w działalność związkową na rzecz pracowników Pomocy Społecznej. Równocześnie gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.


Kongres Sekretariatu Ochrony Zdrowia (14.09.2010r.)

W dniach 9 - 11.09.2010 r. w Kielcach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- - Wyborcze Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Kongres Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Przyjęto uchwały i stanowiska dotyczącej aktualnej sytuacji i problemów nie tylko służby zdrowia lecz również Lecznictwa Uzdrowiskowego, Pomocy Społecznej oraz Inspekcji Sanitarnej.

Wybrano nowe władze Sekretariatu. Do Rady Sekretariatu wszedł Przewodniczący naszej Sekcji - Stanisław Jamka.

Nasi delegaci w składzie:
- Stanisław Jamka
- Jolanta Ziółkowska
- Sławomir Franusiewicz

Zgłosili projekty dwóch uchwał które zostały uchwalone i przyjęte do realizacji.
Treść uchwał:

Uchwała nr 5/2010

Kongres Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" zobowiązuje Radę Sekretariatu i Radę Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej do podjęcia wspólnych działań, mających na celu uregulowanie statusu i zasad funkcjonowania pracowników medycznych zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej.

 

Uchwała nr 6/2010

Kongres Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" zobowiązuje Radę Sekretariatu do wsparcia działań Rady Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej w kierunku wypracowania i wdrożenia systemowego mechanizmu corocznego wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.


Nowe Władze (05.07.2010r.)

W dniu 25 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność. Wyłoniono nowe władze w składzie:

Stanisław Jamka - Przewodniczący

Członkowie Prezydium:
Mariola Surma - V-ce Przewodniczący
Jolanta Ziółkowska
Sławomir Franusiewicz
Karolina Jarońska-Borek

Członkowie Rady:
Barbara Pietruk
Stanisław Łapiński
Ewa Kamińska
Sławomir Kopałka
Zbigniew Spendel

Komisja Rewizyjna:
Renata Bętkowska - Przewodnicząca
Marzanna Popławska
Wojciech Kulawiak
Alicja Pawluczuk
Wiesław Brożek

Nowym władzom życzymy powodzenia i realizacji związkowych celów.

Regulamin Sekcji (01.07.2010r.)


Na VI WZD Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność został przyjęty Regulamin tej Sekcji. Dokument w załączeniu.

Regulamin

Układ Zbiorowy Pracy w Częstochowie (01.07.10r.)

"Pełniący funkcję prezydenta Częstochowy Piotr Kurpios podpisał wczoraj Ponadzakłdowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej", zobacz : http://www.czestochowa.pl/samorzad/wydarzenia_samorzad/uklad-z-pracownikami-socjalnymi


Koleżanki i Koledzy (29.06.2010r.)

25 czerwca br odbyły się wybory nowych władz Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność. Ja ze względów osobistych nie kandydowałem na kolejną kadencję. Moja droga zawodowa rozchodzi się z drogą związkową. Nie mniej jednak sercem pozostaję z Solidarnością i Sekcją.
Pragnę podziękować wszystkim tym, z którymi w przeszłości przypadło mi współpracować, działać i się kolegować. To był dla mnie bardzo miły i pouczający okres. W przeciągu tych trzynastu lat obecności na różnych szczeblach Sekcji spotkałem wielu wspaniałych ludzi. To dzięki nim mogliśmy realizować cele Związku.
Dlatego teraz pragnę podziękować wszystkim i każdemu z osobna, za pomoc i wsparcie w trakcie mojej działalności Sekcyjnej. To dzięki Wam i przy Waszej pomocy mogłem prowadzić Sekcję i realizować jej cele. Na wielu z Was mogłem zawsze liczyć, w każdej chwili i w każdym miejscu. Mogłem zawsze liczyć na merytoryczną dyskusję, zrozumienie i poparcie. Byłem silny Waszą siłą. Zawsze z sentymentem będę wracał do chwil spędzonych na negocjacjach, dyskusjach, pikietach czy w naszym wspólnym gronie. Zawsze z dumą i szacunkiem będę wspominał swój udział w działalności Sekcji.
Odchodzę w poczuciu wypełnienia swojego obowiązku, wszystko co było możliwe do zrobienia, zostało zrobione. Teraz trzymam kciuki za nowe władze Sekcji, wierzę, że będą one rozwijać i prowadzić Sekcję dla pożytku całego sektora pomocy społecznej. Ja ze swojej strony deklaruję pomoc na tyle, na ile będzie ona pożądana i niezbędna.

Z wyrazami podziękowania i związkowym pozdrowieniem
Waldemar Pawłowski


(18.06.2010r.)

Zapraszam chętnych do zapoznania się ze szczerością Rządu i mediów:

Tusk dostał po zębach od powodzian w Sandomierzu:
http://nazimno.salon24.pl/192688,premier-tusk-w-sandomierzu-jak-klamia-media-jak-klamie-wladza

Tajna instrukcja PO:
http://freeisoft.pl/?p=27189


Ważne !!! (16.06.2010)

Informuję, że została zamkniętą lista Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność. Wszyscy ci, którzy nie zdążyli złożyć stosownych dokumentów nie będą mogli wziąć czynnego udziału w posiedzeniu. WZD zgodnie z wcześniejszą informacją odbędzie się 25 czerwca br. w Warszawie w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność przy ul. Jasnej 7. W związku z tym, iż jest to jednodniowy zjazd proszę o punktualne przybycie na godzinę 11.oo i odpowiednie planowanie powrotu, nie wcześniej jak godzina 17.oo. Organizatorzy nie przewidują noclegów dla delegatów, planowany jest natomiast poczęstunek w trakcie spotkania. Proszę o wcześniejsze zapoznanie się z mapką Warszawy by sprawnie móc się poruszać. Miejsce spotkania jest w niedużej odległości od dworca Centralnego PKP więc zachęcam do przejścia pieszo co może zająć ok 15 minut. W związku z tym, że budynek jest usytuowany w rogu ul. Moniuszki i ul. Jasnej, wejście znajduje się od strony ul. Moniuszki i można w nią wejść od ul. Marszałkowskiej (wjechać nie). Wszystkie dodatkowe informacje w związku z WZD będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej. Zapytania można kierować poprzez mail lub telefon komórkowy 501746793. Zaproszenia na WZD zostały przesłane do Delegatów listami poleconymi (priorytet) w dniu 14 czerwca na adresy wskazane do korespondencji które były w posiadaniu Sekcji.


Ważne !!! (03.06.2010r.)


Przypominam wszystkim tym, którzy nie przesłali dokumentacji wyborczej, że ostateczny termin jej dostarczenia upływa 07.06.2010r. W tym dniu zostaje skompletowana niezbędna dokumentacja i lista obecności Delegatów Sekcji. Delegaci zgłoszeni po tym terminie nie będą mogli wziąć udziału w najbliższym WZD. Planowany termin Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność jest na dzień 25.06.2010r (piątek) godz. 11.oo w Warszawie. Koszt podróży Delegatów jest pokrywany przez macierzyste organizacje. Jeśli Delegat potrzebuje oddelegowanie z pracy na więcej dni niż 25 czerwca to proszę o zgłoszenie tego z podaniem szczegółów na mail czk350@poczta.onet.pl . Zaproszenia na WZD będą wysłane pod wskazane przez Was adresy z kompletem niezbędnych informacji.
Proszę tą informacje traktować jako wiążącą.


Ważne !!!!!!! (01.05.2010r)


Proszę o pilne przesłanie informacji o delegatach na Walne Zebranie Delegatów naszej Sekcji. Zgodnie z kalendarzem wyborczym WZD Sekcji musi się odbyć do końca maja. W dokumentacji musi być wskazany delegat, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny, struktura organizacyjna z której jest delegowany oraz liczebność członków tej struktury. Sam protokół Nr 6 jest niewystarczający.

Sprawę należy traktować jako bardzo pilną.


Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o tragicznym wypadku, w którym śmierć poniósł Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z Małżonką oraz kilkadziesiąt najważniejszych osób Państwa Polskiego.
Rzeczpospolita Polska poniosła niepowetowaną stratę - odeszły osoby, które swą pracą i patriotyzmem kształtowały naszą współczesną Ojczyznę.
W tych tragicznych chwilach łączymy się w bólu z rodzinami ofiar tej katastrofy, składając im wyrazy wielkiego współczucia.

Rada i Prezydium
KSPPS NSZZ Solidarność


Interpelacje (10.04.2010)


W ostatnim okresie pojawiło się dużo interpelacji poselskich w zakresie pomocy społecznej. Dotyczą one głównie usług pielęgniarskich w domach pomocy, równania wysokości dotacji czy prac nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego. Bez względu na to, jaka była treść zapytania, odpowiedź ministrów jest zazwyczaj podobna. Dlatego zamieszczam po jednej interpelacji wraz z odpowiedzią po jednej z każdego zakresu.
Usługi pielęgniarskie w dps - 12978; odp.
Równanie dotacji dla dps - 13333; odp.
Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego - 13414; odp.


Ważne interpelacje (10.04.2010)
Zamieszczam interpelacje poselskie związane ze Stanowiskami jakie zostały podjęte na WZD NSZZ Solidarność w Białymstoku. Dotyczą one branży pomocy społecznej.

załacznik: 1, 1o, 2, 2o, 3, 3o,


Spotkanie z Ministrem (22.13.2010r.)

2 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność z Ministrem Jarosławem Dudą. Notatka ze spotkania w załaczeniu.

Notatka


Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej (22.02.2010r.)

12 lutego został przekazany do podpisu Prezydenta RP projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw (Druk Sejmowy 2316). Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie wejdzie w życie.


Personel medyczny raz jeszcze (22.02.2010r.)
Rząd w dalszym ciągu funduje nam huśtawkę emocjonalną w zakresie personelu medycznego w domach pomocy społecznej. Projekt zmiany ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, zamieszczany przez nas wcześniej doczekał się dyskusji w Sejmie (Druk Sejmowy 2488). Jednak, jak wynika ze stanowiska Rządu w tym zakresie nie możemy liczyć na rychłe zmiany w tak oczekiwanej sprawie. Przedstawiona informacja dobitnie oddaje emocje i wyraża zaangażowanie Rządu sprawą mieszkańców i pracowników domów pomocy. Bez poparcia Rządu a w rzeczywistości przy tak ogromnej krytyce projekt nie ma szans powodzenia. Ministrowie wychodzą z założenia, że najlepiej nic nie robić, krytykować wszystko co pojawia się wokoło i robić słodką minę aby nikomu się nie narazić. Przykre ale prawdziwe.

Druk sejmowy 2488, Stanowisko Rządu


Ważne, wybory 2010 - 2014 (26.01.2010)
Informuję wszystkich zainteresowanych, że Uchwałą Rady klucz wyborczy na WZD Sekcji na kadencję 2010 - 2014 został ustalony w wysokości 1 delegat na każdą rozpoczynająca się 100 członków.
1 - 100 członków - 1 delegat
101 - 200 członków - 2 delegatów
201 - 300 członków - 3 delegatów
301 - 400 członków - 4 delegatów
itd.
Dotyczy to zarówno komisji zakładowych, międzyzakładowych oraz sekcji regionalnych.
Przypominam o składaniu kompletnych dokumentów zgodnie z Ordynacja Wyborczą.
Nowe organizacje przed przystąpieniem do Sekcji są zobowiązane do złożenia stosownej uchwały (akcesu).
Dokumenty przesłane do Sekcji obowiązkowo muszą zawierać ilość członków danej organizacji oraz dane kontaktowe organizacji.

Informacja odnośnie terminu i miejsca WZD będzie zamieszczona w terminie późniejszym.


FEP - odpłatność w domach pomocy (26.01.2010)

W związku z tym, że opłacanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych przez domy pomocy społecznej posiadające stanowiska pracy o szczególnym charakterze, dość znacznie wpływa na fundusz wynagrodzeń, Prezydium Sekcji skierowało stosowny wniosek (w załączeniu) do Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.


Informacja o pielęgniarkach w DPS (14.12.2009r.)


W załączeniu przedstawiam odpowiedź Ministerstwa Zdrowia jaką otrzymał Senator Stanisław Kogut w związku z projektem zmiany ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Projekt zakładał tworzenie w domach pomocy społecznej zespołów opieki długoterminowej. Projekt jest zamieszczony na naszej stronie.

1, 2, 3, 4.


Ważne !!! (30.11.2009r.)


W załączeniu informacja Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowiska Nr 12 i Nr13 XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność. Dotyczyły one wynagradzania i równego statusu pracowników samorządowych. Ta informacja wyraźnie wskazuje znajomość problematyki i zainteresowanie naszymi sprawami. Rząd jest dumny ze swoich ustaw i nie zamierza ich zmieniać nawet, jeśli są one dyskryminujące i nie akceptowane społecznie.

Załącznik


Ważne !!! (12.11.2009r)


W załączeniu zamieszczam korespondencję prowadzoną pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie interpretacji art. 39 ustawy o pracownikach samorzadowych.

załacznik


Stanowiska ws. pracowników pomocy społecznej (02.11.2009r.)

W dniach 15 - 16 października br odbył się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Z inicjatywy Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej, podjęto na nim trzy ważne stanowiska w sprawie pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej.

STANOWISKO NR 10 XXIII KZD
ws. usług medycznych w domach pomocy społecznej

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" stanowczo domaga się od rządu RP respektowania konstytucyjnych uprawnień do równego traktowania obywateli pod względem dostępności do publicznej służby zdrowia.

Obecne rozwiązania nie gwarantują mieszkańcom domów pomocy społecznej niezbędnej opieki pielęgniarskiej. Praca pielęgniarki i rehabilitanta w tego typu placówkach jest pozbawiona formalnej podstawy prawnej. Kilkuletnie rozmowy w tym zakresie nie przyniosły rozwiązań. Mieszkańcy domów są zmuszani do ponoszenia dodatkowych kosztów za należne im usługi pielęgnacyjne.
Domagamy się usankcjonowania zasad udzielania pomocy opiekuńczo-pielęgniarskiej i funkcjonowania pielęgniarki w domach pomocy społecznej.

STANOWISKO NR 12 XXIII KZD
ws. równego statusu pracowników samorządowych


Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" domaga się od rządu RP podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych w celu odejścia od różnicowania zasad wynagradzania pracowników samorządowych.
Ustawa o pracownikach samorządowych określa prawa obowiązki i odpowiedzialność wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Jednocześnie dokonuje podziału pracowników na dwie grupy, zatrudnionych w urzędach oraz zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych tych urzędów. Rozporządzenie wydane na bazie ustawy określa dwie tabele płacy minimalnej na poszczególnych stanowiskach. Przy tych samych wymogach kwalifikacyjnych, na tym samym stanowisku pracy, pracownicy jednostek mają stawkę niższą od pracowników urzędów. Na tej podstawie pracownik samorządowy w zależności od tego, gdzie jest zatrudniony, otrzyma mniejsze lub większe wynagrodzenie. Takie rozwiązanie przyjęte przez parlament stanowi dyskryminację tego samego podmiotu, jakim jest pracownik samorządowy.

STANOWISKO NR 13 XXIII KZD
ws. wynagradzania pracowników samorządowych


Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" oczekuje od rządu RP przygotowania i wdrożenia w życie systemowych rozwiązań dotyczących wzrostu wynagrodzeń pracowników sfery samorządowej.
W chwili obecnej rozwiązania ustawowe nie gwarantują pracownikom samorządowym wzrostu wynagrodzeń nawet o wskaźnik inflacji. Niejednokrotnie bywa tak, że pracownicy nawet przez kilka lat nie mieli zwaloryzowanych płac. Dotyczy to szczególnie pracowników jednostek organizacyjnych takich jak pomoc społeczna.


Zawody medyczne (18.10.2009r.)


Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z załączonym projektem zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Ewentualne uwagi proszę kierować do dnia 21 października na adres czk3500@poczta.onet.pl. Proponowane zmiany są akceptowane przez Krajową Sekcję Pracowników Pomocy Społecznej. Z uwagi na to, że chyba wszyscy mamy już dość bezczynności Rządu w zakresie personelu medycznego w domach pomocy społecznej, proszę o poparcie tego projektu przez swoich zaprzyjaźnionych posłów.

Projekt


Gratulacje

Został podpisany pionierski, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy przez NSZZ Solidarność MOPS i DPS z Prezydentem Częstochowy. Jest to jeden z nielicznych a może nawet jedyny tego typu dokument w branży pomocy społecznej w skali kraju. Więcej na ten temat na: http://www.solidarnosc.czest.pl/


Ważne
Kochani, mamy okazję pokazać naszą siłę i solidaryzm zawodowy. W dniu 26 sierpnia nasze koleżanki i koledzy z Grudziądza prowadzą akcję pod nazwą Dzień Czarnej Koszulki, a wszystkich którym problemy pomocy społecznej nie są obce zachęcamy do poparcia tej akcji. Wiem, że sezon wakacyjny nie sprzyja tego typu akcjom, ale jeśli nie teraz to kiedy?, jeśli nie my to kto?
Więcej informacji na ten temat na stronie www.ops.pl


Ważne

Otrzymaliśmy długo oczekiwaną odpowiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Treść należy pozostawić bez komentarza. Jak widać łatwiej się mówi niżeli pisze, a szczególnie wtedy, gdy tą odpowiedź trzeba podpisać.

Odpowiedź:1, 2, 3, 4, 5, 6.


Informacja
9 czerwca br odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosławem Dudą. Stronę związkową reprezentowali: Elżbieta Kurzypa UW w Lublinie, Agnieszka Kochańska KK NSZZ Solidarność, Henryk Sikora Rada Pomocy Społecznej i Waldemar Pawłowski. Głównym tematem spotkania były sprawy bieżące. Zostało poruszonych wiele pilnych spraw, natomiast dyskusja nad nimi była bardzo ograniczona możliwościami czasowymi Ministra. W związku z powyższym, niezależnie od tego, co zostało omówione, strona związkowa wystosowała zapytanie w którym zawarła najważniejsze zagadnienia. Ujęto te, które były omawiane, ale i takie których w ogóle nie poruszano. Pismo w załączeniu, odpowiedź też zostanie umieszczona.

Pismo


Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znalazł się projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Różni się on od projektu ubiegłorocznego. Nie zawiera propozycji zmian co do zasad określania średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz zmian sposobu odpłatności za pobyt w dps - ie. Usunięto również propozycję wprowadzenia kadencyjności dyrektorów i kierowników jednostek pomocy społecznej. Należy z tego wnioskować, że forma zarządzania jednostkami pomocy społecznej jest popierana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Powstaje jedynie pytanie, co się zmieniło od wcześniejszego projektu, że wówczas Ministerstwo proponowało wprowadzenie kadencyjności a obecnie już nie. Projekt i uzasadnienie w załączeniu.

Projekt, UzasadnienieW dniu 8 maja br. Odbyło się posiedzenie Rady i Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność. Z ramienia Komisji Krajowej w spotkaniu udział wzięła Koleżanka Agnieszka Kochańska . Uczestniczył również Członek Rady Pomocy Społecznej Henryk Sikora oraz zaprzyjaźniony pracownik lubelskiego urzędu wojewódzkiego prowadzący kontrole standaryzacyjne w domach pomocy społecznej Elżbieta Kurzępa. Na spotkanie był również zaproszony członek doraźnego Zespołu Komisji Trójstronnej ds. pracowników samorządowych i służby cywilnej Zbigniew Bartoń. Z nieznanych jednak przyczyn nie przybył na posiedzenie.
Na spotkaniu omówiono najważniejsze problemy z jakimi boryka się obecnie branża pomocy społecznej. Omówiono m.in. kwestie personelu medycznego w domach pomocy społecznej, ostatni projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, etap osiągniętych standardów w dps-ach oraz ustawę o pracownikach samorządowych wraz rozporządzeniem o wynagrodzeniach tych pracowników. Została wypracowana baza najpilniejszych problemów, które wymagają dialogu w Zespołach Komisji Trójstronnej oraz odbycia spotkania z Ministrem Pracy. Całe spotkanie było merytoryczne i konstruktywne.


Ważne
Wszystkich zainteresowanych proszę o zapoznanie się z tym załącznikiem i wyrażenie opinii do dnia 14.04.2009r.


Ważne !!!

Dzięki naszemu koledze Henrykowi Sikorze, Członkowi z naszego ramienia Rady Pomocy Społecznej, otrzymaliśmy dwa istotne projekty. Pierwszy z nich, to projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego a drugi, to projekt rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Z informacji kolegi Sikory wynika, że projekt ustawy o zawodzie, jak dotąd jest projektem ostatniej wersji. Najprawdopodobniej będą trwały nad nim dyskusje jeszcze w marcu. W związku z tym, osoby zainteresowane mogą przesłać swoją opinię na mail naszej Sekcji a następnie zostaną one przesłane do kolegi Henryka Sikory. Jeśli chodzi o projekt rozporządzenia o wynagrodzeniach, to 2 marca stawało na Komitecie Rady Ministrów a najprawdopodobniej 10 marca było ono przedmiotem obrad Rady Ministrów. Co do dalszych losów jeszcze nic nie wiadomo, ale plany były takie, aby zaczęło obowiązywać od 1 kwietnia tego roku.

Ustawa, Rozporządzenie


Jeszcze zawody medyczne !!!

Trzeciego marca br. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Ze strony NSZZ Solidarność wzięła w niej udział koleżanka Agnieszka Kochańska. W załączeniu notatka w tej sprawie.

Załącznik


W sprawie pielęgniarek
Jak już wcześniej informowałem trwają prace zespołu ekspertów do rozwiązania problemu świadczeń medycznych w domach pomocy społecznej. W dniu 4 marca odbyło się kolejne, czwarte spotkanie tego zespołu. Skład uczestników był podobny do tego z ostatniego spotkania, po stronie reprezentacji związkowych udział wziął jedynie przedstawiciel Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność. Szkoda, że inne związki nie wykazują zainteresowania tym problemem. Podczas spotkania dyskusja była gorąca, wymiana zdań i poglądów równie emocjonująca ale efekt podobny do ostatniego. Nic nowego nie wypracowano. Potwierdzono jedynie to, że jedynym w tej chwili rozwiązaniem jest indywidualna lub grupowa praktyka pielęgniarska w formie kontraktu z NFZ na zasadzie pielęgniarki środowiskowej zadaniowej. Minister Jarosław Duda apelował o szukanie innych rozwiązań, opartych nawet o zmienione akty prawne byleby, były skuteczne i spełniały oczekiwania wszystkich środowisk. Zgodnie z wnioskiem postawionym na poprzednim spotkaniu, wszyscy uczestnicy mieli obowiązek przedstawić własne propozycje co do rozwiązania przedmiotowego problemu. Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność przedstawiło własną propozycję, która jest umieszczona jak załącznik.

Załącznik:


Ważne !!!
Przy ogromnej determinacji kolegów związkowców z Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej oraz Krajowej Sekcji Pracowników Urzędów Skarbowych przy naszym wsparciu i ogromnym zaangażowaniu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, udało się doprowadzić do powołania Zespołu Komisji Trójstronnej ds. pracowników samorządowych i służby cywilnej. Co prawda zespół jest określany jako doraźny ale termin jego funkcjonowania jest określony do końca 2011 roku. Do podstawowych zadań zespołu należy praca nad najważniejszymi problemami znajdującymi się w sferze pracowników samorządowych oraz służby cywilnej. Stosowna uchwała w załączeniu.

Uchwała:


Pismo do Ministra


W związku z tym, że od pewnego czasu trudno było umówić spotkanie z Ministrem Jarosławem Dudą, a problemy nie mogły czekać, zostało wystosowane odpowiednie pismo. Zostały w nim zawarte najbardziej pilne sprawy, na które teraz otrzymaliśmy odpowiedź.

Pismo, Odpowiedź:1, 2


Zespół ekspertów
W piątek 23 stycznia br. odbyło się kolejne, trzecie spotkanie zespołu ekspertów do rozwiązania problemu świadczeń medycznych w domach pomocy społecznej. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowej Rady Pielęgniarek i Położnych, dyrektorzy domów pomocy, zaproszeni eksperci - tym razem Krajowy Konsultant ds. osób psychicznie chorych i po raz pierwszy przedstawiciele związków zawodowych tj.: Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych.

Czytaj więcej:


Ważne !!!
Często mamy problemy z określeniem, czym jest nagroda a czym premia i jakimi cechami te dwa świadczenia się różnią. W załączeniu przedstawiam dwa materiały które pozwolą nam sprawniej się poruszać po przepisach we wspomnianym zakresie.

Materiał 1 , Materiał 2